Kosciuszko: Robert Thompson chasing elite country double